Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Ekonomika
 
 

 
MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. Kodas: D115
- 3%

TEMA:MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. Kodas: D115

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D115

VILNIAUS UNIVERSITETAS. EKONOMIKOS FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA. Kokybės vadybos programa.
MAGISTRO DARBAS. Apimtis 41 psl. 

TURINYS

ĮVADAS. 3

1.       MOKESČIŲ IR JŲ SISTEMOS ESMĖ BEI REIKŠMINGUMAS. 6

1.1.     Mokesčių samprata, jų sistema ir klasifikavimas. 6

1.2.     Mokesčių reikšmingumas istoriniame kontekste. 10

2.       LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMOS ISTORINĖ RAIDA.. 13

2.1.     Mokesčių sistemos atsiradimas Lietuvoje. 13

2.2.     Lietuvos mokesčių sistema tarpukario laikotarpiu. 15

2.3.     Lietuvos mokesčių sistemos kaita po II - ojo Pasaulinio karo. 19

2.4.     Tarpukario ir dabartinės mokesčių sistemos panašumai ir skirtumai (palyginimas) 20

2.4.1 Apmokestinimo principai 20

2.4.2. Mokesčių rūšys. 24

3. TARPUKARIO LIETUVOJE IR DABARTINĖS MOKESČIŲ SISTEMOS TYRIMAS. 28

3.1. Tyrimo metodika. 28

3.2. Tarpukario Lietuvoje ir dabartinės mokesčių sistemos dinamikos analizė. 29

4. MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE VERTINIMAS. 30

IŠVADOS. 31

LITERATŪROS SĄRAŠAS. 32

SUMMARY.. 34

PRIEDAI. 35

 

ĮVADAS

 

Temos aktualumas. Kartu su valstybių, kaip pilietiniu, socialiniu, ekonominiu pagrindu susijungusių asmenų grupių atsiradimu, atsirado ir privalomų pinigų sumų mokėjimas valstybei. Keičiantis istoriniams laikotarpiams, nepriklausomai nuo to ar tai vyko nacionaliniu ar tarptautiniu mastu, atitinkamai kito šių privalomų mokėjimų samprata, buvo formuojamos ir plėtojamos jų pagrindimo filosofijos, kuriamos surinkimo taisyklės, t. y. kokie asmenys, už ką, kiek, kokiu būdu ir kodėl privalo mokėti valstybei ar jai atstovaujantiems subjektams. Žvelgiant į Lietuvos valstybės mokesčių sistemos raidą retrospektyviu aspektu svarbūs yra Lietuvos valstybės istorijoje išskiriami pagrindiniai, baziniai laikotarpiai, t. y.:  Lietuvos valstybės susiformavimas,  Lietuvos Didžioji kunigaikštystė, Lietuva okupuota Rusijos imperijos, Lietuva okupuota Vokietijos, Nepriklausoma Lietuva tarpukariu, Lietuva Sovietų Sąjungoje ir Atkurta nepriklausoma Lietuva. Manytina, kad retrospektyvios Lietuvos mokesčių sistemos raidos analizės atžvilgiu aktualiausiu šiandienai iš aukščiau išskirtų Lietuvos istorijos laikotarpių galima laikyti tarpukario nepriklausomos Lietuvos istorinį laikotarpį. Šį pasirinkimą, o kartu ir pasirinktos temos aktualumą patvirtina tokie argumentai: ir 1918 m. ir 1990 m. atkūrus Lietuvos valstybingumą kartu kilo poreikis kurti naują pagal tuometines ekonomines, socialines, politines ir pilietines aplinkybes tinkančią privalomų mokėjimų valstybei sistemą ir priimti naujus tai reguliuojančius teisės aktus, pavyzdžiui, 1919 m. sausio 23 d. priimtas pirmasis mokesčių įstatymas; svarbu įvertinti kaip ir nepriklausomos tarpukario Lietuvos ir po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo galiojusios mokesčių sistemos buvo įtakotos atitinkamai, 1929 m. – 1933 m. Didžiosios depresijos bei 2008 m. prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės. Taigi manytina, jog pastarieji argumentai pagrindžia pasirinktos temos aktualumą bei poreikį ją nagrinėti.


Darbo problema.
Nepakankamai išnagrinėta mokesčių tarpukario Lietuvoje įtaka šių dienų mokesčių sistemai.


Darbo objektas.
Šio darbo objektas – mokesčių sistema tarpukario Lietuvoje, jos istorinė raida pagal to istorinio etapo teisinį reguliavimą bei šį istorinį etapą nagrinėjančią mokslinę doktriną.


Darbo tikslas ir uždaviniai.
Pagrindinis šio darbo tikslas – atlikti išsamią ir nuoseklią tarpukario Lietuvos mokesčių sistemos istorinės raidos analizę bei atlikti tarpukario ir šiandieninės Lietuvos mokesčių sistemų palyginamąjį tyrimą.  Todėl šiam tikslui pasiekti darbe buvo keliami tokie uždaviniai:

  1. Išanalizuoti, apibendrinti ir įvertinti svarbiausius įstatymus ir kitus teisės norminius aktus įtvirtinusius mokesčius tarpukario Lietuvoje.
  2. Išnagrinėti, apibendrinti ir įvertinti svarbiausias mokslines teorines pozicijas suformuotas mokesčių sistemos galiojusios tarpukario Lietuvoje atžvilgiu.
  3. Išanalizavus mokesčių tarpukario Lietuvoje istorinę raidą identifikuoti šio istorinio etapo mokesčių sistemos privalumus ir trūkumus.
  4. Iškelti tyrimo hipotezes ir atlikti tarpukario Lietuvos mokesčių sistemos ir dabar galiojančios mokesčių sistemos svarbiausių aspektų lyginamąjį tyrimą, identifikuoti svarbiausius panašumus ir skirtumus atsižvelgiant į pasikeitusias istorines, politines, ekonomines, socialines aplinkybes. 


Darbo struktūra.
Darbą sudaro keturi pagrindiniai skyriai, įvadas ir išvados. Darbo pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas bei priedai. Darbo apimtis 40 psl.

Pirmajame darbo skyriuje pateikiama mokesčių ir jų sistemos esmės ir reikšmingumo analizė. Šis skyriuje analizuojama mokesčių samprata, jų sistema ir klasifikavimas, taip pat nagrinėjamas ir įvertinamas mokesčių reikšmingumas istoriniame kontekste.

Antrajame darbo skyriuje yra nagrinėjama Lietuvos mokesčių sistemos istorinė raida. Ši analizė atliekama analizuojant tris Lietuvos istorinius laikotarpius: Mokesčių sistemos atsiradimą Lietuvoje; Lietuvos mokesčių sistemą tarpukario laikotarpiu; Lietuvos mokesčių sistemos kaitą po II - ojo Pasaulinio karo. Be to, identifikuojami ir apibendrinami tarpukario ir dabartinės mokesčių sistemos panašumai ir skirtumai, atliekamas jų palyginimas.

Tarpukario Lietuvos ir dabartinės mokesčių sistemos palyginamasis tyrimas yra pateikiamas trečiajame darbo skyriuje. Jame pristatoma naudota tyrimo metodika ir atlikta tarpukario Lietuvos ir dabartinės mokesčių sistemos dinamikos analizė.

Ketvirtajame darbo skyriuje pateikiamas mokesčių tarpukario Lietuvoje vertinimas, kuris išreiškiamas pateikiant koncentruotą darbo autorės poziciją šia tema, pagrįstą pirmosiose trijose darbo dalyse padarytomis išvadomis.


Naudoti tyrimo metodai.
Rašant darbą atliekama mokslinės literatūros, publicistinių ir mokslinių straipsnių bei norminių teisės aktų analizė. Todėl šiame darbe buvo naudoti tokie tyrimo metodai: istorinės analizės, literatūros lyginamosios analizės, antrinis duomenų rinkimo, duomenų apdorojimo, vertinamasis bei metaanalizės metodai. Teorinė literatūros analizė buvo atliekama remiantis antriniu duomenų rinkimo metodu. Taip pat šioje dalyje atlikta palyginamoji mokslinės literatūros analizė. Lyginami moksliniai straipsniai bei užsienio literatūra. Vertinant atlikto praktinio tyrimo rezultatus ir formuluojant išvadas buvo atliekamas duomenų apdorojimas. Išnagrinėjus pasirinktus mokslinės teorinės doktrinos atstovų veikalus, juose sukauptus duomenis metaanalizės būdu buvo daromos naujo lygmens išvados.

 

Naudota literatūra. Šiame darbe daugiausia buvo analizuojami mokestinius klausimus tarpukario Lietuvoje reglamentavę teisės aktai bei šiuo metu šiuos klausimus reguliuojantys Lietuvos Respublikos pagrindiniai įstatymai ir kiti teisės aktai pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas ir kiti. Taip pat buvo remiamasi ir nagrinėjami užsienio ir Lietuvos mokslinės literatūros atstovų veikalai, skirti atitinkamiems svarbiausiems mokesčių klausimams analizuoti. Pristatoma Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija mokesčių politikos srityje. Tikslus literatūros sąrašas pateikimas darbo pabaigoje.


Praktinė reikšmė.
Pasirinkta darbo tema „Mokesčių tarpukario Lietuvoje analizė: istorinė raida ir vertinimas“ yra aktuali įstatymų leidėjui, kadangi jame analizuojami ir vertinami teisės aktai galioję ir reglamentavę mokestinius teisinius santykius tarpukario Lietuvoje bei atliekamas jų palyginimas su šiandien Lietuvoje galiojančiais, analogiškus santykius reguliuojančiais teisės aktais. Ši tema taip pat aktuali kiekvienam mokesčių mokėtojui. Darbe išanalizavus ir įvertinus mokesčių tarpukario Lietuvoje istorinę raidą, darbo rezultatai gali būti panaudojami moksliniuose darbuose, kurie gilinasi į šių klausimų šiandieninį reguliavimą.

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    41.00 €
Atgal
Dalintis
39.77 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.