Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Viešasis administravimas
 
 

 

TEMA:X VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO TYRIMAS. Kodas D167

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D167

Diplominis darbas. Neužbaigtas. Apimtis 19 psl.

TURINYS

 

ĮVADAS

1. EFEKTYVUMO SAMPRATA VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MOKSLE

      1.1. Efektyvumo sąvoka ir tipai

      1.2. Biurokratija ir valdymo efektyvumas

      1.3. Veiklos efektyvumo vertinimas

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS X VEIKLOS EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS

      2.1. Viešosios įstaigos X organizacinė struktūra

             2.1.1. Viešosios įstaigos samprata

             2.1.2. Viešosios įstaigos X funkcijos ir uždaviniai

      2.2. Viešosios įstaigos X veiklos efektyvumo tyrimas

             2.2.1. Tyrimo tikslai ir eiga

             2.2.2. Viešosios įstaigos X charakteristika

                       2.2.2.1. Bendra apžvalga

                       2.2.2.2. Strateginis planavimas

                       2.2.2.3. Finansavimas

                       2.2.3. Anketinė apklausa

                       2.2.4. Tyrimo rezultatai ir išvados

3. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO GALIMYBĖS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE

      3.1. Strategijos formavimo bei realizacijos metodai

      3.2. Personalo parinkimo tobulinimo galimybės

IŠVADOS 

LITERATŪRA

LITERATŪRA

 

 1. Brazas A. Valstybės valdymo reforma:      decentralizacija ir savivalda // Atgimimas. 1995, lapkričio 15.
 2. Čilinskas K. Žmogaus teisės ginčuose      su valdžios įstaigomis ir pareigūnais. Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
 3. Darulis R. Lietuvos valstybinio      valdymo reforma: funkcinis požiūris // Organizacijų vadyba: sisteminiai      tyrimai. – Vilnius, 1996. Nr. 3.
 4. Davies H. T. O., Nutley S. M., Smith      P. C. (Eds) What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public      Services. Brystol: The Policy Press, 2000. Introducing evidence-based      policy and practice in public services
 5. Denhardt R. B. Viešųjų organizacijų      teorijos. Vilnius, 2001.
 1. From Max Weber / Ed. by H. Gerth, C. R. Mills. London, 1948.
 2. Guogis A, D.Gudelis. Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai. // Viešoji  politika ir administravimas. 2003. Nr. 4.
 3. Guogis A., Gudelis D. Pilietinė visuomenė ir socialinė politika: Naujosios viešosios vadybos galimybės // Filosofija, Sociologija. 2003. Nr. 4.
 4. Held. D. Demokratijos modeliai. – Vilnius, 2002.
 5. Jankauskas A., red. Viešasis administravimas Lietuvoje; profesionalumo ir efektyvumo paieškos. Kaunas: Naujasis Lankas, 1999.
 6. LR valstybės tarnybos įstatymas. 1999 m. liepos 8 d. VIII-1316.
 7. LR Vietos Savivaldos Įstatymas, 1994 m. liepos 7 d. VIII-2018.
 8. Lindblom C.E., Woodhouse E.J. Politikos formavimo procesas. Vilnius: Algarvė, 1999.
 9. Matakas J. Šiuolaikinė valstybė. – Kaunas “Technologija”, 1999.
 10. Melnikas B. Viešasis administravimas. Vilnius, 1999.
 11. Miller H.T., and Charles J.F. Postmodern ,,Reality” and Public Administration. Burke, Va.: Chatelaine Press, 1997.
 12. Moore M. H. Creating Public Value. Massachusetts: Harvard University Press, 1997.
 13. Mosher F. Democracy and the Public Service. New York: Oxford University Press, 1968.
 14. Mueller D.C. 1989, Public Choice II, Cambridge University Press, Cambridge
 15. Nakrošis, V., Vilpišauskas, R. Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir ES įtaka. Vilnius: Margi raštai, 2003.
 16. Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is transforming the Public Sector. New York, 1993.
 17. Peters T.G., Waterman R.H. In Search of Excellence. New York, 1982.
 18. Raipa A Ekspertų sistemos ir viešųjų programų vertinimas. Politologija. V., 2000/1 P.61-82.
 19. Raipa A. Socialiniai pokyčiai ir modernus viešasis administravimas // Filosofija, Sociologija. 2001. Nr. 2.
 20. Raipa A, Viešoji  politika ir administravimas., Viešoji politika ir viešasis administravimas: raida, struktūra ir sąveika, Kauno technologijos universitetas, 2003.
 21. Raipa A. Biurokratija ir demokratinė visuomenė. Socialiniai mokslai.: Sociologija.-Kaunas “Technologija”, 1997.
 22. Raipa A. Viešasis administravimas. – Kaunas “Technologija”, 1999.
 23. Regular report on Lithuania’s Progress Towards Accession. - Brusels, 2001. Commission of the European Communities. P. 109.
 24. Rosenbaum A. Decentralizavimo ir valdymo modernizavimas: valdymo efektyvumas ir demokratiškumas // Viešasis administravimas. 2003 Nr. 2.
 25. Rosenbloom D. H. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 1998. The practice and discipline of public administration: competing concerns
 26. Simon H.A. Administracinė elgsena. Vilnius: Knygiai. 2003.
 27. Smorgunov L.V. Konsolidacija demokratii i problema formirovanija effektivnogo gosudarstva v Rossii // Vestnik SPbGU. Ser. 6. 1998. Vyp. 2.
 28. Stačiokas R. Bendrieji vietos savivaldos teorijos principai- Savivaldybė. 1995 Nr. 7-13.
 29. Stiglic Dž. Ekonomika obščestvennogo sektota. Maskva, 1997.
 30. Stone D. Viešosios politikos paradoksai: sprendimų priėmimas politikoje. Vilnius: Eugrimas, 2004.
 31. Susan Rose-Ackerman. Korupcija ir valdžia: priežastys, padariniai ir reforma. Vaga 2001.
 32. Schwarze J.. European administrative law. London, Sweet and Maxwell, 1992.
 33. Šakočius Teisinis viešojo administravimo reguliavimas / Viešasis administravimas – Kaunas, 2002.
 34. Thomas J.C. Public Participation in Public Decisions. San Francisco: Jossey-Bass, 1995.
 35. Tuleikienė L., Česnulevičienė B.,Kvietkus A. LR valstybės tarnybos įstatymas praktikoje.Vilnius: UAB „Ekonomikos mokymo centras“, 2003.
 36. Waldo D. Public Administration // International Encyclopedia of the Social Science. Vol. 13. New York, 1968.
 37. Weber M. Theory of social and economic organization. New York, 1964. Р. 337.
 38. Viešojo administravimo efektyvumas. Kaunas: Technologija, 2001.
 39. Viešųjų institucijų valdymas. Kaunas “Technologija”, 1999.
 40. Vietos savivalda Lietuvoje. Lietuvos informacijos institutas, 1998.
 41. Крозье М. Организационные изменения в системе государственного управления // Государственная служба. Общие проблемы. Зарубежный опыт. Москва, 1994. Вып. 1.
 42. Макарин А. В. Власть бюрократии. Санкт Петербург, 2001. p. 34.
 43. Пинчот К., Пинчот Э. От бюрократической организации – к саморегулирующейся организации // Государственная служба. Проблемы реформирования. Зарубежный опыт. Москва, 1995. Вып. 8. Р. 38.
 44. России надо быть сильной и конкурентоспособной. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2002. 19 апреля. Р. 4.
 45. Слатинов В. Законодательное регулрование государственной службы // Pro et contra. Зима 2000. Том 5. № 1. P. 133.
 46. Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ административных реформ в зфпадных странах // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2000. № 1. С. 54.
 47. Шевалье Ж. Государственная служба / Пер. c франц. Москва, 1996. Р. 99.
 48. Bitinas B. (1998). Ugdymo tyrimų metodologija. – Vilnius: Jošara.
 49. Kardelis K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. – Kaunas: Judex.
 50. Jakštaitė A., Diržys R. (2001). Nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumo tyrimo metodika. – Vilnius: Organizacijų vystymo centras, Baltijos Amerikos partnerystės programa.
 51. Functional audit methodology.MunicipalTrainingCenter, <www. savivalda.lt/http://smc.logincee.org/lib >- (2007 09 17).
 52. Petrauskienė R. (2005). Lietuvos vietos savivaldybių vidaus administravimo tobulinimo kryptys// Viešoji politika ir administravimas, Nr. 9 (paduota spaudai).
 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.      Vilnius.1992
 2. LR Vyriausybės įstatymas. 1994 m.      gegužės 19 d.
 1. LR Viešojo Administravimo Įstatymas,      1999 m. birželio 17 d. VIII-1234.
 2. LR darbo kodeksas. 2002 m. birželio 4      d.
 3. LR      Vyriausybės     nutarimas     Dėl     Lietuvos     Respublikos administracinės -      teritorinės ir savivaldos reformos vykdymo svarbiausių principų //      Lietuvos aidas. 1992. Rugpj. 24.
 4. LR Vyriausybės      nutarimas  Dėl  Lietuvos       Respublikos teritorijos administracinių vienetų  reformos       antrojo  etapo  -        naujų  savivaldybių      steigimo  -programos // Valstybės      žinios. 1999. Nr. 40 -1268.
 5. LR      Vyriausybės   nutarimas   Dėl       vietos  savivaldos  institucijoms įstatymais nedeleguotų      funkcijų perdavimo apskričių valdytojams // Valstybės žinios. 1995. Nr.      29-661.
 1. Parsons W. Viešoji politika. Vilnius,      2001.
 2. Perry J. L. (Ed) Handbook of Public      Administration. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.
 3. Peters. B. G. Biurokratijos politika.      – Vilnius. Pradai. 2002.
 1. Pollitt C., Bouckaert G. Viešojo      valdymo reforma: lyginamoji analizė. Vilnius: Algarvė, 2003.
 2. Puškorius S, ats. red. Viešojo      sektoriaus institucijų administravimas. Lietuvos teisės universiteto      leidybos centras, 2002.
 3. Puškorius S., Raipa A. Teoriniai      viešojo sektoriaus veiklos organizavimo aspektai. Viešoji politika ir      administravimas. Nr.2. 2002.
 4. Putnam R. D. Kad demokratija veiktų.      Vilnius 2001.

 

Darbas neužbaigtas. Apimtis 19 psl. Parašytas iki 2 punkto.


 
 
   
Atgal
Dalintis
19.00 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.