Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " Teisė" rasta 0 šalt.:

 

MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. Kodas: D115

MAGISTRO DARBAS. Apimtis 41 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... kartu kilo poreikis kurti naują pagal tuometines ekonomines, socialines, politines ir pilietines aplinkybes tinkančią privalomų mokėjimų valstybei sistemą ir priimti naujus tai reguliuojančius teisės aktus, pavyzdžiui, 1919 m. ...
... Šio darbo objektas – mokesčių sistema tarpukario Lietuvoje, jos istorinė raida pagal to istorinio etapo teisinį reguliavimą bei šį istorinį etapą nagrinėjančią mokslinę doktriną. ...
... Išanalizuoti, apibendrinti ir įvertinti svarbiausius įstatymus ir kitus teisės norminius aktus įtvirtinusius mokesčius tarpukario Lietuvoje. ...
... Rašant darbą atliekama mokslinės literatūros, publicistinių ir mokslinių straipsnių bei norminių teisės aktų analizė. ...
... Šiame darbe daugiausia buvo analizuojami mokestinius klausimus tarpukario Lietuvoje reglamentavę teisės aktai bei šiuo metu šiuos klausimus reguliuojantys Lietuvos Respublikos pagrindiniai įstatymai ir kiti teisės aktai pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas ir kiti. ...
... Pristatoma Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija mokesčių politikos srityje. ...
... Pasirinkta darbo tema „Mokesčių tarpukario Lietuvoje analizė: istorinė raida ir vertinimas“ yra aktuali įstatymų leidėjui, kadangi jame analizuojami ir vertinami teisės aktai galioję ir reglamentavę mokestinius teisinius santykius tarpukario Lietuvoje bei atliekamas jų palyginimas su šiandien Lietuvoje galiojančiais, analogiškus santykius reguliuojančiais teisės ...
... teisės aktais. ...

VALSTYBĖS BIUDŽETAS. Kodas: K906

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas        6. ...
... -  sugebėti savarankiškai atlikti kursinį darbą remiantis teisėsaktais, poįstatyminiaisaktais, specialiąja literatūra ir kitais informacijos šaltiniais; ...

BANKO TARPBANKINIAI ATSISKAITYMAI. Kodas: R5408

Referatas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti tarpbankinių atsiskaitymų sistemos ypatumus bei jiems keliamus teisės aktų reikalavimus. ...

MOKESČIŲ ĮTAKA SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI. Kodas: D612

Bakalauro darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pagrindinės mokesčių teisės nuostatos. ...

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VAIDMUO. Kodas: D506

Diplominis darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys mokyklų bibliotekų darbą ir nežymiai protiškai atsilikusių vaikų ugdymą……………………………………12. ...

MOKYKLOS BIBLIOTEKŲ KOMPIUTERIZAVIMAS: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS. Kodas: D509

Magistro darbas. Apimtis 83 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Lietuvos teisės aktai reglamentuojantys mokyklų bibliotekų darbą……………………. ...

DEMOKRATIJOS SAMPRATA. Kodas: K403

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... 4 Teisėta demokratija. ...

PABĖGĖLIO STATUSAS. Kodas: R1218

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Užsieniečio teisės ir pareigos. ...
... šio darbo turinys bus skirtas pabėgėlių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje suvokimui, o tiksliau prieglobsčio teisės instituto reglamentavimui. ...

PREZIDENTO RINKIMŲ MECHANIZMO IR PREZIDENTO FUNKCIJŲ APIBRĖŽIMAS KONSTITUCIJOJE BEI ĮSTATYMUOSE. Kodas: K402

Kursinis darbas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Teisminės valdžios funkcija. ...
... Teisės aktai, reglamentuojantis Prezidento rinkimus. ...

PREZIDENTO RINKIMŲ MECHANIZMO IR PREZIDENTO FUNKCIJŲ APIBRĖŽIMAS KONSTITUCIJOJE BEI ĮSTATYMUOSE. Kodas: R1217

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Teisės aktai, reglamentuojantis Prezidento rinkimus                                         6. ...

SUVERENITETO SAMPRATA. Kodas: R1221

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Valstybės suvereniteto samprata, jos ypatumai tarptautinėje teisėje. ...

AIDS VEIKSNIAI. PREVENCIJOS POLITIKA. Rašto darbas. Apimtis 16 psl. Kodas: KT306

Rašto darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Išanalizuoti Europos Sąjungos ŽIV/AIDS  prevenciją reglamentuojančius teisės aktus. ...
... Darbe naudojami metodai yra mokslinės ir statistinės literatūros analizė, teisinių dokumentų analizė, analitinis ir lyginamasis metodai, monografinis metodas ir sociologinė apklausa. ...

SOCIALINĖ RAIDA LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R1809

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... TEISĖS AKTŲ, ĮTAKOJANČIŲ ŽMOGAUS SOCIALINĘ RAIDĄ, ANALIZĖ. ...
... Atliekama teisinių dokumentų analizė. ...
... Rašant šį darbą, bus remiamasi Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais, moksline literatūra, politinėmis strategijomis. ...

VAIKAI IR SKYRYBOS. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R1814

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas!
... VAIKO TEISĖ AUGTI ŠEIMOJE. ...
... aptariama vaiko teisė augti šeimoje; ...
... Rašant šį darbą analizuosime vaiko teises ginančius dokumentus, mokslinę psichologinę literatūrą. ...

NUSIKALSTAMUMAS IR JO PREVENCIJA. Kodas: K704

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nepilnamečių padarytų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų analizė per 2001 metus. ...
... Prevencinė veikla užsienio valstybėse – teisės pažeidimų prevencija Vokietijoje. ...

PABĖGELIO STATUSAS, Kodas: K706

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PRIEGLOBSČIO TEISĖS INSTITUTO SAMPRATA   5. ...
... PABĖGĖLIŲ STATUSO SAMPRATA REMIANTIS TARPTAUTINE TEISE   8. ...

Pasyvaus rūkymo prevencijos priemonės laisvės atėmimo vietose. Kodas: D323

Diplominis darbas. Apimtis 18 psl. Nebaigtas. Nesutvarkyta 1.4 darbo dalis. Be išvadų.
... Nuteistųjų teisė į sveiką aplinką. ...

PENSIJŲ MOKĖJIMAS ASMENIMS, IŠVYKUSIEMS GYVENTI Į KITAS VALSTYBES. Kodas: D316

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nacionaliniai teisės aktai. ...
... ES šalių socialinės apsaugos sistemas koordinuojantys teisės aktai (reglamentai). ...

SOCIALINĖS APLINKOS ĮTAKA NEPILNAMEČIO ASMENYBĖS FORMAVIMUISI. Kodas: D315

Diplominis darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NEPILNAMEČIO TEISĖS PAŽEIDĖJO ASMENYBĖS SAMPRATA. ...

ŽMOGAUS POREIKIŲ ĮVAIROVĖ, JŲ TENKINIMAS ATSIŽVELGIANT Į ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES. Kodas: K703

Kursinis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ŽMOGAUS POREIKIŲ ĮVAIROVĖ, JŲ TENKINIMAS ATSIŽVELGIANT Į ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES. ...
... Žmogaus poreikių, teisių ir laisvių sąsaja. ...

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R315

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ADMINISTRACINĖS TEISĖS SAMPRATA IR REIKŠMĖ. ...

ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO SAMPRATA, POŽYMIAI IR SUDĖTIES TEISINĖ CHARAKTERISTIKA. Referatas. Apimtis 17 psl. Kodas: R314

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO SAMPRATA, POŽYMIAI IR SUDĖTIES TEISINĖ CHARAKTERISTIKA. ...
...  Teisės pažeidimo samprata administracinėje teisėje. ...
... Administracinės teisės pažeidimo požymiai. ...
... Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. ...

ATSISKAITYMŲ GRYNAISIAIS PINIGAIS TEISINIS REGULIAVIMAS. Referatas 15 psl. Kodas: R303

Referatas 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ATSISKAITYMŲ GRYNAISIAIS PINIGAIS TEISINIS REGULIAVIMAS. ...
... Atsiskaitymų grynaisiais pinigais teisinis reguliavimas. ...
... Atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją teisinio reguliavimo ypatumai. ...
...  Atsiskaitymų grynaisiais pinigais, kai atsiskaitymų suma viršija įstatymų nustatytą sumą, teisinio reguliavimo ypatumai. ...
... Šio darbo tikslas – nustatyti atsiskaitymų grynaisiais pinigais teisinio reguliavimo ribas ir apimtį, o tam visų pirma būtina nustatyti atsiskaitymų grynaisiais pinigais sąvoką, ar atsiskaitymai grynaisiais pinigais yra teisinio reguliavimo objektu, kokiu mastu ...
... mastu reguliuojami atsiskaitymai grynaisiais pinigais ir kokiais teisės aktais. ...

BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO GALIOJIMAS ASMENIMS ERDVĖJE IR LAIKE. Nacionalinio baudžiamojo įstatymo ir tarptautinės bei europos.. Referatas. Kodas: R317

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nacionalinio baudžiamojo įstatymo ir tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės santykis, ateities taikymo perspektyvos. ...

BAUSMĖS SKYRIMAS Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R316

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašydamas pagrinde remsiuosi LR Baudžiamuoju kodeksu bei baudžiamosios teisės vadovėliu. ...

CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R359

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA. ...
... CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ BENDROJI CHARAKTERISTIKA. ...
... ATSKIRŲ CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ ANALIZĖ. ...
... Bendrieji civilinės teisės principai. ...
... Civilinių teisinių santykių reglamentavimo principai (Specialieji civilinės teisės principai). ...
... Draudimo piktnaudžiauti savo teise. ...
... Visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – nuodugniai išanalizuoti ir apibendrintai pateikti civilinės teisės principų sampratą, atskirai aptariant ir nagrinėjant pagrindinius ir svarbiausius civilinės teisės principus. ...

Darbo įstatymų taikymo sritis. Referatas 18 psl. Kodas: R304

Referatas 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo teisės reglamentuojami santykiai. ...
... Darbo teisės šaltiniai. ...
... Šiam tikslui pasiekti būtina nustatyti kokius santykius reglamentuoja darbo teisės aktai, kokie yra darbo teisės šaltiniai, darbo įstatymų galiojimą teritorijoje ir asmenims. ...

DVIGUBOS PILIETYBĖS KONSTITUCINĖ PROBLEMA. Referatas. Apimtis 19 psl. Kodas: R344

Referatas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Konstitucinio Teismo išaiškinimų dvigubos pilietybės klausimu vertinimai (kritika) žiniasklaidoje. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – remiantis LR teisės aktais, teisės mokslo teoretikų ir praktikų nuomone bei kitais šaltiniais išanalizuoti dvigubos pilietybės konstitucinę problemą. ...
... Darbo objektas – dvigubos pilietybės teisinis reglamentavimas. ...

ES BENDRIEJI TEISĖS PRINCIPAI. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R319

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ES BENDRIEJI TEISĖS PRINCIPAI. ...
... Europos Sąjungos teisės šaltiniai. ...
... Paprotinė teisė. ...
... Sutartys kaip bendrijos pirminės teisės šaltiniai. ...
... Bendrijos teisiniai aktai kaip Bendrijos antrinės teisės šaltinis. ...
... Bendrieji teisės principai – ES teisės šaltinis. ...
... Bendrųjų teisės principų klasifikavimas. ...
... Bendrieji principai, kildinami iš Bendrijos teisės prigimties. ...
... Bendrieji principai, būdingi kelių valstybių nariu teisinėms sistemoms. ...
... Pagrindinės žmogaus teisės. ...
... Procesinės teisės. ...

FAKTORINGO SUTARTIES SAMPRATA IR DALYKAS, ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĮ KODEKSĄ IR 1998 M. UNIDROIT... Kodas: R320

Referatas. Apimtis 11 psl.
... FAKTORINGO SUTARTIES SAMPRATA IR DALYKAS, ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĮ KODEKSĄ IR 1998 M. ...
... Tema: FAKTORINGO SUTARTIES SAMPRATA IR DALYKAS, ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĮ KODEKSĄ IR 1998 M. ...
... Šalių teisės ir pareigos pagal Konvenciją. ...

FINANSŲ TEISĖ IR JOS SAVARANKIŠKUMO PROBLEMA. Referatas 17 psl. Kodas: R301

Referatas 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... FINANSŲ TEISĖ IR JOS SAVARANKIŠKUMO PROBLEMA. ...
... VALSTYBĖS FINANSŲ TEISINIO REGLAMENTAVIMO LIETUVOJE ISTORIJA. ...
... FINANSŲ TEISĖS SAMPRATA. ...
... Finansų teisės dalykas ir metodas. ...
... Finansų teisės, kaip savarankiškos teisės šakos, vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. ...
... Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. ...
... Darbo tikslas – išanalizuoti finansų teisės, kaip atskiros teisės šakos, sampratą. ...
... analizuoti valstybės finansų teisės aktus, jų istorinę raidą Lietuvoje; ...
... analizuoti naujus, dabar galiojančius valstybės finansų srities teisės aktus; ...
... apibūdinti finansų teisės dalyką ir metodą; ...
... atskleisti finansų teisės savarankiškumo problemą; ...
... apžvelgti finansų teisės vietą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje bei apibrėžti ryšį su kitais teisės mokslais. ...
... Darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos valstybės finansų srities teisės aktus bei jų įtaką valstybės finansinei padėčiai. ...
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos konkrečios valstybės finansų įstatymų nuostatos, analizuojama finansų teisės samprata. ...

JURIDINIŲ ASMENŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO LIETUVOJE PERSPEKTYVOS. Referatas. Apimtis 26 psl. Kodas: R323

Referatas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Visumos (kolektyvinio žinojimo) modelio taikymo Lietuvoje teisinės prielaidos. ...
... Darbo autorius, remdamasis užsienio valstybių teisės aiškinimo ir taikymo praktika, taip pat baudžiamosios teisės teorija, pateikia galimus mūsų valstybės baudžiamojo įstatymo interpretavimo ir atskirų jo nuostatų realizavimo variantus. ...

KONSTITUCINĖ TEISĖ. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R325

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KONSTITUCINĖ TEISĖ. ...
...             - Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. ...
...       - Konstitucinės teisės šaltinių sistema. ...

LAIKINASIS PAGRINDINIS ISTATYMAS. Referatas. Apimtis 19 psl. Kodas: R341

Referatas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Aukščiausiosios Tarybos teisinis statusas  9. ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO SANDARA IR YPATYBĖS. Referatas 11 psl. Kodas: R302

Referatas 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rengiant šį darbą bus naudojamasi naujuoju Lietuvos Respublikos Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamosios teisės vadovėliais, kitais įstatymais bei internetine medžiaga. ...

LIETUVOS STATUTAI. Referatas. Apimtis 15 psl. Kodas: R307

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LIETUVOS  TEISĖ  IKI  STATUTO. ...
... Apžvelgti      Lietuvos teisę iki Pirmojo Lietuvos Statuto; ...
... Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės 1529 metų statutu bei teisės istorijos vadovėliais. ...

NORMATYVISTINĖ (ETATISTINĖ) TEISĖS SAMPRATA. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R327

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NORMATYVISTINĖ (ETATISTINĖ) TEISĖS SAMPRATA. ...
... POZITYVIOJI IR PRIGIMTINĖ TEISĖ. ...
... "šiame darbe norėtume panagrinėti etatistinės (normatyvistinės) teisės sampratą, jos bruožus. ...

NUSIKALSTAMUMO RAIDA IR STRUKTŪRA LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R311

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Urbelienės „Nusikalstamumo raida Lietuvoje 1918 – 1993“ (1998), Baudžiamosios teisės vadovėliu, internetine literatūra ir kt. ...

NUSIKALTIMO SUDĖTIS. Referatas. Apimtis 18 psl. Kodas: R313

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nusikaltimo sudėties santykis su Baudžiamosios teisės Specialiosios dalies normos dispozicija. ...
... pateikti nusikaltimo sudėties reikšmę bei      santykį su Baudžiamosios teisės specialiosios dalies normos dispozicija. ...

PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBĖS FINANSŲ SRITĮ, RAIDOS ANALIZĖ. Bakalauro darbas. 46 lapai. Kodas: D051.

Bakalauro darbas. 46 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBĖS FINANSŲ SRITĮ, RAIDOS ANALIZĖ. ...
... VALSTYBĖS FINANSŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE. ...
... Valstybės finansų teisinis reglamentavimo Lietuvoje istorija. ...
... Dabartinis valstybės finansų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. ...
... Kitų valstybės finansus reglamentuojančių teisės aktų analizė. ...
... PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBĖS FINANSŲ SRITĮ, PROGNOZĖS. ...
... Baigiamojo darbo tikslas – atlikti Lietuvos Respublikos  teisės aktų, reglamentuojančių valstybės finansų sritį, raidos analizę. ...
... analizuoti valstybės finansų teisės aktus, priimtus pirmaisiais nepriklausomybės metais; ...
... analizuoti naujus, dabar galiojančius valstybės finansų srities teisės aktus; ...
... atskirai aptarti valstybės biudžeto kaip svarbiausio valstybės finansinio dokumento teisinį reglamentavimą; ...
... numatyti pagrindines valstybės finansų srities teisės aktų raidos prognozes ir tendencijas. ...
... Baigiamojo darbo metodai: darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos valstybės finansų srities teisės aktus bei jų įtaką valstybės finansinei padėčiai. ...
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos konkrečios valstybės finansų įstatymų nuostatos, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo spragas. ...

SANTUOKOS NUTRAUKIMO INSTITUTAS IR JO YPATUMAI LIETUVOS TEISĖJE PO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO (1990 03 11) Referatas. Apimtis 20 psl. Kodas: R357

Referatas. Apimtis 20 psl.
... SANTUOKOS NUTRAUKIMO INSTITUTAS IR JO YPATUMAI LIETUVOS TEISĖJE PO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO (1990 03 11) Referatas. ...
... SANTUOKOS NUTRAUKIMO INSTITUTAS IR JO YPATUMAI LIETUVOS TEISĖJE PO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO (1990 03 11). ...
... Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, iki to buvusi teisinė bazė buvo keičiama palaipsniui: 1992-10-25 priimta LR Konstitucija, praėjus 10-mečiui nuo nepriklausomybės atkūrimo buvo parengti ir įsigaliojo nauji kodeksai – Civilinis, Baudžiamasis, Civilinio ...
... Šeimos teisinių santykių klausimai buvo įtraukti į Civilinį kodeksą, kuris įsigialiojo nuo 2001-07-01. ...
... Minėto kodekso 3-ioji knyga skirta šeimos teisei. ...
... Vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu[2], santuoka laikoma įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. ...
... - Vilnius: VĮ Teisinės informacijos centras, 2000, 3. ...

SOLIDARIOSIOS PRIEVOLĖS IR JŲ ATSIRADIMO PAGRINDAI. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R332

Referatas. Apimtis 13 psl. Pilnai parašytas!
...          ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI:. ...
... Prievolių teisė. ...
... Prievolių teisė (I) // Justitia, Vilnius, 2003 m. ...
... 6)      Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. ...
... 7)      Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. ...
... 8)      Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. ...

TARIAMIEJI IR APSIMESTINIAI SANDORIAI. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R333

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   Taip pat apžvelgsiu teismų praktiką, kuri yra ypač svarbus kiekvienos teisės šakos šaltinis. ...

TARPTAUTINĖ TEISĖ. Referatas. Apimtis 20 psl. Kodas: R355

Referatas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TARPTAUTINĖ TEISĖ. ...
... Tarptautinės teisės esmė. ...
... Tarptautinės teisės vaidmuo. ...
... Tarptautinės teisės apibrėžimas ir jos pagrindas. ...
... Tarptautinė teisė šiomis dienomis. ...
... Šiame darbe stengsiuosi analizuoti pasaulinės visuomenės, anot Kanto “pasaulinės pilietybės” egzistenciją, kurią įtakoja teisė. ...
... teisė. ...

TARPTAUTINĖS PREKYBOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. Referatas. Apimtis 23 psl. KOdas: R356

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TARPTAUTINĖS PREKYBOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. ...
... TARPTAUTINĖS TEISĖS ESMĖ IR SAMPRATA. ...
... TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS IR TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS IŠTAKOS. ...

Tautos teisė į apsisprendimą tarptautinėje teisėje. Referatas 16 psl. Kodas: R305

Referatas 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tautos teisė į apsisprendimą tarptautinėje teisėje. ...
... Tautos teisės į apsisprendimą įtvirtinimas tarptautinėje teisėje ir reguliavimo šaltiniai. ...
... Tautos teisės į apsisprendimą turinys. ...
... Tautos teisės į apsisprendimą praktinio realizavimo problematika. ...

TAUTOS TEISĖ Į APSISPRENDIMĄ TARPTAUTINĖJE TEISĖJE. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R334

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TAUTOS TEISĖ Į APSISPRENDIMĄ TARPTAUTINĖJE TEISĖJE. ...
... Tautos teisės į apsisprendimą įtvirtinimas tarptautinėje teisėje ir reguliavimo šaltiniai. ...
... Tautos teisės į apsisprendimą turinys. ...
... Tautos teisės į apsisprendimą praktinio realizavimo problematika. ...

TEISĖKURA IR JOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R335

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖKURA IR JOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE. ...
... Teisėkūra – teisinių normų sukūrimas……………………………. ...

TEISĖS AKTŲ HIERARCHIJA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R336

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Teisės akto samprata. ...
... Teisės aktų rūšys. ...
...   Teisės norminių aktų hierarchija. ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais, Konstitucija, įstatymais, nutarimais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis pateikti teisės aktų hierarchiją Lietuvoje. ...
... apibrėžti teisės akto sąvoką; ...
... išskirti teisės aktų rūšis; ...

TEISĖS MOKSLAS. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R318

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Teisės mokslo klasifikacija. ...
... Bendrojo mokslo apie teisę  dalykas (objektas). ...
... Bendrojo teisės mokslo struktūra ir jos elementai. ...
... Pozityvioji ir prigimtinė teisė. ...

TEISĖS MOKSLO SAMPRATA IR STRUKTŪRA. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R310

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Teisės mokslo dalykas (objektas)                                                                 11. ...
... Teisės mokslo struktūra ir jos elementai                                                       13. ...

TEISĖS PRINCIPAI. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R337

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖS PRINCIPO SAMPRATA. ...
...   TEISĖS PRINCIPŲ RŪŠYS. ...

TEISĖS SISTEMA IR JOS SUDARYMO BŪDAI. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R338

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Materialioji ir proceso teisė                                                               5. ...

TEISĖS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR FUNKCIJOS. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R326

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo tikslas – išnagrinėti teisės socialinę paskirtį ir funkcijas. ...
... Apibrėžti teisę kaip žmogaus socialumo pasekmę; ...
... Išanalizuoti teisės socialinio veikimo mechanizmą ir stadijas; ...
... Išnagrinėti teises funkcijas kaip visuotinės tvarkos pasekmę. ...

TEISĖS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR FUNKCIJOS. Referatas. Apimtis 14 psl. Kodas: R339

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Kadangi gyvenant visuomenėje nebendrauti su kitais žmonėmis neįmanoma, tai ir pačios teisės svarba neabejotina. ...
...          Šią temą pasirinkau todėl, kad ypač kalbant apie teisės socialinę paskirtį, vyrauja daug nuomonių. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R309

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISINIŲ SANTYKIŲ SĄVOKA IR BENDRIEJI POŽYMIAI. ...
... TEISINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA: OBJEKTAS, SUBJEKTAS IR TURINYS. ...
... Teisinių santykių objektas. ...
... Teisinių santykių subjektas. ...
... Teisinių santykių  turinys. ...
... TEISINIŲ SANTYKIŲ RŪŠYS. ...
... "Šio darbo tikslas – atskleisti teisinių santykių sampratą bei aptarti teisinių santykių rūšis. ...
... paaiškinti teisinių santykių sąvoką bei požymius; ...

TEISMŲ VEIKLOS PRINCIPAI. Referatas. Apimtis 14 psl. Kodas: R308

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Teisingumą vykdo tik teismai principas                                            3 psl. ...

Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R306

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. ...
... Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. ...
... Užsieniečių teisinė atsakomybė ir jų išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. ...
... Užsienio valstybių fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. ...
... Užsienio piliečių bei asmenų be pilietybės civilinės procesinės teisės. ...
... teisės. ...
... Darbo tikslas – išanalizuoti užsieniečių teisinį reglamentavimą Lietuvos Respublikoje. ...
... Išanalizuoti užsieniečių ir asmenų be pilietybės teises, laisves ir pareigas, teisnumą bei veiksnumą. ...

253 STRAIPSNIO SUDĖTIS. Kodas: K106

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašant darbą naudosiuosi teisės aktais, baudžiamosios teisės bei baudžiamojo proceso teisės vadovėliais, mokslininkų ir kitų specialistų darbais, straipsniais, internetine medžiaga ir kt. ...

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS. Kodas: D256

Diplominis darbas. Apimtis 44 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Administracinio teisės pažeidimo (kelių eismo taisyklių pažeidimų srityje) sudėtis ir jos sudedamosios dalys. ...

APELIACINIO APSKUNDIMO PAGRINDAI, APELIACINIAM SKUNDUI KELIAMI REIKALAVIMAI. Kodas: K109

Kursinis darbas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Apeliacijos Lietuvos teisės tradicijoje esmė ir reikšmė. ...

APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. Kodas: D072

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl.
... APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. ...
... BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ IR ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ SISTEMA LIETUVOJE. ...
... BYLŲ PRISKIRTINUMO  TEISMAMS IR TEISMINGUMO SAMPRATA. ...
... APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJOS RIBOS. ...
... Administraciniuose apygardos teismuose išnagrinėtų bylų statistika. ...
... Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai Lietuvoje. ...
... Administracinių teismų kompetencija pagal LR teisės aktus. ...
... LR Administracinių bylų teisenos įstatymas. ...
... Apygardos administracinių teismų kompetencija. ...
... Vilniaus apygardos administracinio teismo išimtinė kompetencija. ...
... ADMINISTRACINIŲ IR BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ SANTYKIS 32. ...
... Administracinių teismų kompetencijos ribojimo atvejai. ...
... Administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų kompetencijos atribojimo praktinės problemos. ...

APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. Kodas: D094

Diplominis magistro darbas. Apimtis 47 psl. (teorinė dalis) Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. ...
... BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ IR ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ SISTEMA LIETUVOJE. ...
... BYLŲ PRISKIRTINUMO  TEISMAMS IR TEISMINGUMO SAMPRATA. ...
... APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJOS RIBOS. ...
... Apygardos administracinio teismo funkcijos ir struktūra. ...
... Administraciniuose apygardos teismuose išnagrinėtų bylų statistika. ...
... Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai Lietuvoje. ...
... Administracinių teismų kompetencija pagal LR teisės aktus. ...
... LR Administracinių bylų teisenos įstatymas. ...
... Apygardos administracinių teismų kompetencija. ...
... Vilniaus apygardos administracinio teismo išimtinė kompetencija. ...
... Kiti LR teisės aktai (teismų įstatymas ir kt. ...
... ADMINISTRACINIŲ IR BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ SANTYKIS. ...
... Administracinių teismų kompetencijos ribojimo atvejai. ...
... Administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų kompetencijos atribojimo praktinės problemos. ...

ATSTOVAVIMO SANTYKIAI MUITINĖJE. Kodas: D098

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ATSTOVAVIMAS LIETUVOS TEISĖS SISTEMOJE. ...
... Advokatai teismuose (privačiose bylose). ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TERORO AKTĄ PAGAL LIETUVOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ BAUDŽIAMUOSIUS ĮSTATYMUS: LYGINAMASIS TYRIMAS. Kodas: D089

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TERORO AKTO TEISINIS VERTINIMAS. ...
... Teroro aktas tarptautiniuose teisės aktuose. ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TURTO IŠŠVAISTYMĄ. Kodas: D093

Magistro darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ TURTO IŠŠVAISTYMĄ SAMPRATA IR  REGLAMENTAVIMAS  TEISĖS AKTUOSE. ...

BENDROVĖS REORGANIZAVIMO PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D272

Magistro darbas. Apimtis 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... 2          Teisės aktų kaita ir jo įtaka reorganizavimo procesui 38. ...
... 1: Pagrindinės įmonių formos (klasifikacija pagal teisines formas)  8. ...
... 4: Ukio subjektų pagal teisines formas skaičius 2010 metais  26. ...
... 8: Teisinių įmonių formų reorganizavimo panašumai ir skirtumai 32. ...
... 9: Įmonėms pradeto bankroto proceso pasiskirstymas pagal teisines formas  36. ...

BYLŲ PRISKIRTINUMO BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMAMS IR ADMINISTRACINIAMS TEISMAMS ATRIBOJIMAS. Kodas: K124

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... BYLŲ PRISKIRTINUMO BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMAMS IR ADMINISTRACINIAMS TEISMAMS ATRIBOJIMAS. ...
... BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ IR ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ KOMPETENCIJA. ...
... BYLŲ PRISKIRTINUMO  TEISMAMS IR TEISMINGUMO SAMPRATA. ...
... ADMINISTRACINIŲ IR BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ SANTYKIS. ...
... Administracinių teismų kompetencijos ribojimo atvejai. ...
... Administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų kompetencijos atribojimo praktinės problemos. ...
... Šiame kursiniame darbe analizuojama bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencija, bylų priskirtinumas bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams, aptariamos bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos ir administraciniams ...
... teismams problemos Lietuvos praktikoje. ...
... Taigi pagrindinis darbo tikslas yra atskleisti bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams atribojimo nuostatas. ...
... išskirti ir aprašyti bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencijos ribas; ...
... išanalizuoti bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos teismams ir administraciniams teismams ypatumus; ...
... išnagrinėti bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos teismams ir administraciniams teismams atribojimo ypatumus. ...
... Pažymėtina, kad bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos teismams ir administraciniams teismams atribojimo tematika nėra plačiai nagrinėjama Lietuvos teisės moksle. ...
... Vadovėliuose bei kodeksų komentaruose tik aptariama teismų kompetencija bei pateikiama bendroji bylų priskirtinumo teismams samprata. ...
... Praktinių bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos teismams ir administraciniams teismams atribojimo problemų analizė plačiau pateikiama V. ...

DARBO SUTARČIŲ, SUDAROMŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE, LYGINAMOJI ANALIZĖ. Tema: D058.

Bakalauro darbas. 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Darbo sutarties sąvoka, funkcijos ir reikšmė ES šalių nacionalinėje teisėse. ...
... Darbo sutarties sudarymas ES šalių nacionalinėje darbo teisėje bei jo atitikimas ES darbo teisei. ...
... Darbo sutarties vykdymas ES šalių nacionalinėje darbo teisėje. ...

DARBO SUTARTIES VYKDYMO TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D257

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo sutartis – vienas svarbiausias darbo teisės institutas. ...
... Darbo sutartis – pagrindinė asmens teisių į darbą įgyvendinimo ferma. ...
... Jos sudarymas lemia darbo teisinių santykių atsiradimą, o pasibaigimas – šių santykių nutrūkimą. ...
... Dėl darbo sutarties specifikos įstatymas numato išimtis, kuomet darbdavys turi teisę keisti darbo sutarties sąlygas, kurios nepriskiriamos prie būtinųjų. ...
... Teismų praktika rodo, kad dažniausiai problemos kyla dėl to, jog nesugebama atriboti būtinųjų darbo sutarties sąlygų nuo kitų ir atvirkščiai. ...
... Darbdaviui taip pat suteikta teisė laikinai perkelti darbuotoją į kitą darbą be jo sutikimo. ...
... Prastovai įgavus ilgalaikį pobūdį, darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo ...
... Jeigu darbdavys sumoka tik dalį darbo užmokesčio, o ne visą darbuotojui priklausančią sumą, tai neatima darbuotojui teisės pasinaudoti DK 128 str. ...
... numatyta teise nutraukti darbo sutartį. ...

DARBO SUTARTIS. Kodas: D068

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pirmas skyrius DARBO SUTARTIS – SVARBIAUSIAS DARBO TEISĖS INSTITUTAS. ...

DARBO TEISĖS NORMŲ IR AKTŲ SISTEMA. Kodas: D097

Diplominis darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO TEISĖS NORMŲ IR AKTŲ SISTEMA. ...
... TEISĖS NORMOS SĄVOKA IR POŽYMIAI. ...
... DARBO TEISĖS NORMOS IR JŲ REGULIUOJAMI SANTYKIAI. ...
... Darbo teisės bendrosios dalies normos. ...
... Darbo teisės normos reguliuojančios kolektyvinius darbo santykius; ...
... Darbo teisės normos reguliuojančios individualius darbo santykius. ...
... DARBO TEISĖS AKTŲ SISTEMA (STRUKTŪRA) IR ORGANIZACIJA PAGAL REGULIUOJAMUS SANTYKIUS. ...
... Lietuvos teisės aktai darbo teisės srityje ( Konstitucija, LR Darbo kodeksas, įstatymai ir poįstatyminiai aktai). ...
... ES teisės aktai ir tarptautinės sutartys. ...
... TEISĖ, TAIKYTINA TARPTAUTINIO POBŪDŽIO DARBO SANTYKIAMS. ...
... Teisės normos, taikytinos tarptautinio pobūdžio darbo santykiams. ...
... Šalių teisės pasirenkant taikytiną teisę darbo santykiuose problema ir aktualijos. ...

DARBO TEISĖS ŠALTINIAI IR DARBO KODEKSO REIKŠMĖ. Kodas:D074

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO TEISĖS ŠALTINIAI IR DARBO KODEKSO REIKŠMĖ. ...

DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI IR YPATYBĖS ŠIUOLAIKINĖMIS SĄLYGOMIS. Kodas: D085

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO UŽMOKESČIO REGLAMENTAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE. ...
... Darbo užmokesčio nustatymas imperatyviuoju teisinio reguliavimo metodu. ...
... Darbo užmokesčio nustatymas dispozityviuoju teisinio reguliavimo metodu. ...

DARBUOTOJU DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS. Kodas: D251

Magistro darbas. Apimtis 63 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus teisiniai pagrindai. ...
... Teisės normos, reglamentuojančios darbuotojų teisę dalyvauti priimant sprendimus. ...
... Derybų procesas ir jo teisiniai padariniai. ...

DOVANOJIMO SUTARTIES SAMPRATA. JOS ŠALYS IR SUDARYMO BEI VYKDYMO YPATUMAI. Kodas: D088

Diplominis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Dovanojimo sutarties teisinis reglamentavimas. ...
... Dovanojimo sutarties šalių teisės ir pareigos. ...
... Dovanojimo sutarties problemos teismų praktikoje. ...

DOVANOJIMO TEISĖ. Kodas: K131

Statybos verslo vadybos kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DOVANOJIMO TEISĖ. ...

DRAUDIMO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI. Kodas: K128

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DRAUDIMO SUTARČIŲ DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. ...
... Išanalizuoti draudimo sutarties dalyvių ypatumus, jų teises ir pareigas; ...
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys draudimo sutarčių sudarymą, jų dalyvių teises ir pareigas, taipogi Teismų praktika, nagrinėjanti bylas, susijusias su draudimo sutarčių nutraukimu. ...
... Taipogi analizuojama įvairių mokslininkų literatūra, autorių publikacijos straipsniuose, teisinė literatūra bei internetinė informacija. ...

EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ POLITINĖS TEISĖS. Kodas: D259

Diplominis darbas. Apimtis 19 psl. (nebaigtas, be išvadų)
... EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ POLITINĖS TEISĖS. ...
... EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ TEISĖS IR LAISVĖS: TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Žmogaus teisių ir laisvių sampratos, paskirtis ir istorinė raida. ...
... Pagrindinės Europos Sąjungos piliečių teisės ir laisvės       . ...

GARANTIJA KAIP PRIEVOLĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ. Kodas: D067

Diplominis. darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Prievolių instituto vieta civilinėje   teisėje. ...
... Prievolė – ekonominių santykių teisinė forma. ...
... Prievolių ir daiktinės teisės santykis. ...
... Garantija kaip viena iš prievolės   įvykdymo užtikrinimo priemonių: principai, teisiniai pagrindai, rūšys. ...
... Neleistinumas perduoti reikalavimo   teisę. ...
... Garanto regreso teisė. ...

IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). Kodas: K127

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). ...
...           Teismų praktikos apžvalga . ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti ir pristatyti darbo ginčų ikiteisminės nagrinėjimo stadijos esmę, bei jos įtaką teisingam ir spačiam darbo ginčų išnagrinėjimui. ...
... (1) išsamiai išnagrinėti išankstinės darbo ginčų stadijos teisinį reglamentavimą pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus; ...
... (2) pateikti išanalizuotą ir apibendrintą teisės doktrinos atstovų poziciją dėl atitinkamų aktualiausių nagrinėjamo klausimo elementų; ...
... (3) apžvelgti Lietuvos teismų praktikoje formuojamas pozicijas svarbiausiais nagrinėjamo teisinio instituto aspektais. ...
... Pavyzdžiui, sisteminis metodas buvo aktualiausias siekiant atskleisti santykį tarp nagrinėjamos temos atitinkamo klausimo sampratos tiek teisės doktrinoje, tiek teisės aktuose. ...
... Loginis bei analitinis metodai buvo naudoti vertinant tam tikrą teisės normose numatytą taisyklę ar atitinkamo klausimo reglamentavimo problematiką, kartu išsakant darbo autoriaus poziciją. ...
... Darbo pagrindą sudaro Lietuvos teisės doktrinos, bei galiojančių Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, susijusių su darbe nagrinėjamais klausimais, analizė bei interpretacija, taip pat formuojamos teismų praktikos apžvalga. ...
... Kaip svarbiausi paminėtini šie šaltiniai: LR Darbo kodeksas, darbo teisės doktrinos atstovų G. ...

IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO SAVARANKIŠKUMO PROBLEMA. Kodas: D091

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Ikiteisminio tyrimo pareigūno funkcijos, teisės,pareigos ir įgaliojimai. ...

KASACINIO SKUNDO PRIĖMIMAS. Kodas: K125

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašant darbą naudotasi istorinius, sisteminės analizės, lyginamosios teisėtyros ir kitais metodais. ...
... Pagrindiniai šaltiniai, kuriais darbe remiamasi, yra LR CPK, CPK komentaras, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus nutartys ir t. ...

KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI. Kodas: D077

Diplominis darbas. Apimtis 67 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KOLEKTYVINIŲ DARBO SANTYKIŲ TEISINIO REGULIAVIMO PAGRINDAI. ...
... Profesinių sąjungų teisės ir pareigos kolektyviniuose darbo santykiuose. ...
... Darbo taryba, kaip kolektyvinio atstovavimo subjektas, jos teisės ir veiklos garantijos. ...
... DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS KOLEKTYVINIUOSE DARBO SANTYKIUOSE. ...

KONSTITUCINĖ TEISĖ. Kodas: K121

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... KONSTITUCINĖ TEISĖ. ...
... BENDRIEJI RAŠYTINIŲ TEISĖS AKTŲ AIŠKINIMO METODAI IR JŲ TAIKYMO PAVYZDŽIAI. ...

LAIKINOJO SULAIKYMO TAIKYMO PROBLEMOS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas: D264

Diplominis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį. Teorinė dalis.
... Laikinojo sulaikymo reglamentavimas Lietuvos ir užsienio valstybių įstatymuose, tarptautiniuose teisės aktuose. ...
... LAIKINOJO SULAIKYMO PROBLEMINIAI KLAUSIMAI ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS ASPEKTU. ...
... Laikinojo sulaikymo vertinimas žmogaus teisių apsaugos aspektu. ...
... Laikinojo sulaikymo teisėtumo procesinė kontrolė. ...

LAISVO DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO NUOSTATŲ TAIKYMAS LIETUVAI TAPUS EUROPOS SĄJUNGOS NARE. Kodas: D087

Diplominis. Apimtis 52 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO LAISVĖS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE. ...
... Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos, darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo darbininkų judėjimo. ...
... Europos Sąjungos teisės normos ir jų keliami reikalavimai valstybėms narėms. ...
... Lietuvos teisės normos ir jų atitikimas Europos Sąjungos keliamiems reikalavimams. ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Kodas: D079

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Teisinės valstybės principas. ...
... Konstitucijos, kaip nacionalinio teisės akto teisinės savybės. ...
... Politinės ir teisinės sistemos uždaviniai skatinant. ...

LR KONSTITUCINIAI ĮSTATYMAI. JŲ BRUOŽAI PAGAL LR KONSTITUCIJĄ. Kodas: K112

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Konstituciniai įstatymai kaip teisės šaltiniai Lietuvos teisinėje sistemoje. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti konstitucinių įstatymų sampratą ir bruožus, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kita teisine literatūra. ...
... Nagrinėti konstitucinius įstatymus kaip teisės šaltinius Lietuvos teisinėje sistemoje; ...
... Rašydama šį darbą remsiuosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, mokomosiomis priemonėmis, teisės aktais bei kita teisine literatūra. ...

NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPAS: SEKSUALINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ. Kodas: D258

Magistro darbas. Apimtis 25 psl.
... NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPAS: SEKSUALINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ. ...
... Teisinis reglamentavimas ir jo raida (tarptautiniu ir regioniniu mąstu). ...
... SEKSUALINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS IR JŲ TEISINIS ĮTVIRTINIMAS. ...
... Seksualinių mažumų teisių samprata ir rušys. ...
... Seksualinių mažumų teisių įtvirtinimas tarptautiniuose teisės aktuose. ...
... Seksualinių mažumų teisių institucinės garantijos. ...

NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ. Kodas: K113

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...              d) Teisinės atsakomybės sąvoka, požymiai ir principai. ...
... Taigi pagrįsdama temos aktualumą, norėčiau savo darbe išsiaiškinti nepilnamečių administracinę atsakomybę, jos ypatumus, pasiremiant Lietuvos Respublikos įstatymais, spaudos straipsniais, teisine literatūra, statistikos duomenimis. ...
... Išsiaiškinti teisinės atsakomybės sampratą bei jos ypatumus. ...
... Šiam darbui atlikti panagrinėsiu Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų istatymą ir kitą teisinę informaciją, spaudos straipsnius. ...

NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIAI ASMENYS. Kodas: K129

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys juridinių asmenų steigimą, jų veiklą ir atsakomybę, taipogi Teismų praktika, nagrinėjanti bylas, susijusias su neribotos civilinės atsakomybė juridinių asmenų prievolių ...

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS. Kodas: K111

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Šiame darbe aš panagrinėsiu komercinės teisės sutartį – tai yra pirkimo – pardavimo sutartį. ...
... nuosavybės teisė iš pardavėjo pereina pirkėjui. ...

PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS PABAIGIANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ. Kodas: D082

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS PABAIGIANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ. ...
... IKITEISMINIO TYRIMO PROCESO DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. ...
... IKITEISMINIO TYRIMO PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS PABAIGIANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ. ...
... Proceso dalyvių teisė įtakoti sprendimus procese ir sprendžiant jo pabaigimo variantus (procesines formas). ...
... Proceso dalyvių teisinė padėtis skirtingose ikiteisminio proceso baigimo formose. ...

PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS PABAIGIANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ. Kodas: D099

Diplominis darbas. Apimtis 51 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS PABAIGIANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ. ...
... IKITEISMINIO TYRIMO PROCESO DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. ...
... IKITEISMINIO TYRIMO PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS PABAIGIANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ. ...
... Proceso dalyvių teisė įtakoti sprendimus procese ir sprendžiant jo pabaigimo variantus (procesines formas). ...
... Proceso dalyvių teisinė padėtis skirtingose ikiteisminio proceso baigimo formose. ...

PROSTITUCIJA IR ATSAKOMYBĖS UŽ JĄ TEISINIS REGULIAVIMAS LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ ĮSTATYMUOSE. Kodas: D260

Diplominis darbas. Apimtis 22 psl.
... PROSTITUCIJA IR ATSAKOMYBĖS UŽ JĄ TEISINIS REGULIAVIMAS LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ ĮSTATYMUOSE. ...
... Baudžiamoji  teisinė atsakomybė už prostituciją. ...
... PROSTITUCIJOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE, BALTIJOS ŠALYSE, JAV, AIRIJOJE, OLANDIJOJE. ...
... Tarptautiniai žmogaus teisių aktai kovos su prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslams. ...
... Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktai, reglamentuojantys atsakomybę už prostituciją. ...
... Užsienio valstybių teisės aktai, legalizuojantys prostituciją. ...

RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETŲ KONTRASIGNAVIMO ISTORINIAI, TEISINIAI IR PRAKTINIAI KLAUSIMAI. Kodas:D066

Diplominis darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETŲ KONTRASIGNAVIMO ISTORINIAI, TEISINIAI IR PRAKTINIAI KLAUSIMAI. ...
... Kontrasignacija – teisės aktų tvirtinimo būdas. ...
... Kontrasignavimas – teisinės galios aktui suteikimas. ...

SANTUOKOS NUTRAUKIMO TURTINĖS PASEKMĖS (ISTORINĖ RAIDA XIV-XX A.). Kodas: D083

Diplominis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Santuokos teisinių pasekmių samprata. ...
... LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOS SUDĖTYJE: TEISĖS ŠALTINIAI, REGLAMENTUOJANTYS SANTUOKOS NUTRAUKIMO TURTINES PASEKMES. ...
... SANTUOKOS NUTRAUKIMO INSTITUTAS IR JO YPATUMAI LIETUVOS TEISĖJEPONEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO (1990 03 11). ...

ŠIUOLAIKINĖS TEISĖS NORMOS SAMPRATA. Kodas: D253

Magistro baigiamasis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ŠIUOLAIKINĖS TEISĖS NORMOS SAMPRATA. ...
... ŠIUOLAIKINĖ TEISĖS NORMOS SAMPRATA…………. ...

STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUBJEKTINĖS TEISĖS IR POLITINIS NEUTRALUMAS. Kodas: D261

Diplominis darbas. Apimtis 18 psl. (neužbaigtas, be išvadų)
... STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUBJEKTINĖS TEISĖS IR POLITINIS NEUTRALUMAS. ...
... STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUBJEKTINIŲ TEISIŲ IR POLITINIO NEUTRALUMO AKTUALUMAS VALSTYBĖS TARNYBOJE. ...
... Teisinė pareiga, subjektinė teisė – kaip jos pasireiškia. ...
... Statutinių valstybės tarnautojų subjektinės teisės. ...
... Teisė kaip leidimų (subjektinių teisių) ir paliepimų (pareigų) vienovė. ...
... Pareiga kaip subjektinės teisės struktūros elementas. ...
... Įstatymų nustatytos subjektinės teisės ir jų įgyvendinimas. ...

SUNKAUS SVEIKATOS SUTRIKDYMO SUDĖTIES ANALIZĖ. Kodas: K110

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Apžvelgsiu šio nusikaltimo sudėties praktikos aspektus – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, ikiteisminio tyrimo metu priimamus dokumentus ir pateiksiu išvadas. ...
... Rašydamas šį darbą analizuosiu Lietuvos ir užsienio teisės mokslininkų darbus, nacionalinius teisės aktus, mokomąją literatūrą, naujausiais teisės leidinius, monografijas, teisinės periodikos naujienas, teismų praktiką ir kt. ...

TARIAMŲJŲ SANDORIŲ IR APSIMESTINIŲ SANDORIŲ PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI. Kodas: K115

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Sandorių sąvoka, subjektai ir rūšys civilinėje teisėje. ...
...   Taip pat apžvelgsiu teismų praktiką, kuri yra ypač svarbus kiekvienos teisės šakos šaltinis. ...

TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. Kodas: D096

Diplominis darbas. Apimtis 51 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. ...
... TARPTAUTINĖS TEISĖS ESMĖ IR SAMPRATA. ...
... Tarptautinės teisės sąvoka. ...
... Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. ...
... TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS IR TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS TEISĖS IŠTAKOS. ...
... Tarptautinės privatinės ir tarptautinės viešosios teisės sampratos…………………. ...

TEISĖJŲ IR TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMO PRINCIPAS KONSTITUCINĖJE TEISĖJE. Kodas: D086

Magistro darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖJŲ IR TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMO PRINCIPAS KONSTITUCINĖJE TEISĖJE. ...
... Teisminės valdžios samprata ir požymiai. ...
... Teisminės valdžios vieta valdžių padalijimo sistemoje. ...
... Teisminės valdžios institucijų sistema ir jos funkcijos. ...
... Valdžių padalijimo principas – teismo ir teisėjo nepriklausomumo prielaida. ...
... Teismo ir teisėjo nepriklausomumo istorinė raida Lietuvoje. ...
... Teisėjų ir teismų nepriklausomumo principo turinys. ...
... Teismo ir teisėjų nepriklausomumo principo samprata. ...
... Teismų, kaip teisminės valdžios institucijų sistemos, nepriklausomumas. ...
... Lietuvos Konstitucinio teismo nutarimų reikšmė teismo ir teisėjų nepriklausomumo principo įgyvendinimui. ...
... Konstitucinio Teismo santykis su kitomis valstybės valdžiomis. ...
... Konstitucinio Teismo nutarimų vaidmuo LR teisės aktams. ...
... Vakarų teisės tradicijos įtaka Konstitucinio Teismo nutarimams. ...
... Teisėjų ir teismų nepriklausomumo garantijos LR Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. ...

TEISĖS AKTŲ SISTEMINIMO FORMOS. Kodas: K122

Kursinis darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... I Teisės aktai reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymų sąvado rengimą, sudarymą 5-8. ...

TEISĖS IR PAREIGOS PO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE. Kodas: D064

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbdavių, darbuotojų teisės bei pareigos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimus. ...
... Darbdavių teisės ir pareigos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje. ...
... Darbuotojų teisės ir pareigos darbų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje. ...

TEISĖS NORMOS SAMPRATA. Kodas: D065

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... ŠIUOLAIKINĖ TEISĖS NORMOS SAMPRATA…………. ...

TEISĖS PRINCIPAI IR JŲ ĮTAKA TEISĖS FUNKCIONAVIMUI. Kodas: D090

Diplominis darbas. Apimtis 47 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖS PRINCIPAI IR JŲ ĮTAKA TEISĖS FUNKCIONAVIMUI. ...
... TEISĖS PRINCIPŲ TEORINĖS KONCEPCIJOS. ...
... Teisiniai principai kaip teisinės idėjos. ...
... teisės principai kaip pamatinės teisės normos. ...
... Teisės principai kaip ypatingi teisinės sistemos elementai. ...
... TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. ...
... Teisės principų samprata. ...
...   Teisės principų rūšys. ...

TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS. Kodas: D071

Diplominis darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... CIVILINES ATSAKOMYBES ŠIUOLAIKINĖJE TEISĖJE GENEZE, SAMPRATA IR FUNKCIJOS. ...
... TEISĖTŲ VEIKSMŲ SAMPRATA IR TURINYS. ...
... 3 Teisėtų veiksmų subjektai. ...
... TEISĖTŲ VEIKSMŲ KURIAIS PADAROMA ŽALA RŪŠYS. ...
... Teisės pažeidėjo sulaikymas. ...
... Kiti teisės aktų numatyti atvejai. ...
... TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS KOMPENSAVIMO KRITERIJŲ ANALIZĖ. ...
... LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKA TEISĖTAIS VEIKSMAIS. ...

TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS. Kodas: D252

Magistro darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... CIVILINES ATSAKOMYBES ŠIUOLAIKINĖJE TEISĖJE GENEZE, SAMPRATA IR FUNKCIJOS. ...
... TEISĖTŲ VEIKSMŲ SAMPRATA IR TURINYS. ...
... 3 Teisėtų veiksmų subjektai. ...
... TEISĖTŲ VEIKSMŲ KURIAIS PADAROMA ŽALA RŪŠYS. ...
... Teisės pažeidėjo sulaikymas. ...
... Kiti teisės aktų numatyti atvejai. ...
... TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS KOMPENSAVIMO KRITERIJŲ ANALIZĖ. ...
... LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKA TEISĖTAIS VEIKSMAIS. ...

TEISĖTO ELGESIO IR TEISĖS PAŽEIDIMO SAMPRATŲ PROBLEMOS. Kodas: D069

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖTO ELGESIO IR TEISĖS PAŽEIDIMO SAMPRATŲ PROBLEMOS. ...
... TEISĖTO ELGESIO SAMPRATA. ...
... Teisėto elgesio požymiai. ...
... Teisėto elgesio filosofinis pagrindas. ...
... Teisėto elgesio sąvokos problemos. ...
... Teisėto elgesio rūšys. ...

TEISINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA. Kodas: K116

Kursinis darbas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA. ...
... POZITYVIOJI IR NEGATYVIOJI TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. ...
... Pozityvioji teisinė atsakomybė. ...
... Negatyvioji teisinė atsakomybė. ...
... TEISINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAI. ...
... šiame darbe pamėginsiu atskleisti teisinės atsakomybės sampratą, jos rūšis bei principus. ...
... Atlikiekant darbą pagrinde bus remiamasi bendraisiais teisės teorijos vadovėliais. ...
... Svarbu paminėti, kad teisinė atsakomybė teisinėje literatūroje teoretikų ir praktikų yra nagrinėjama gan plačiai. ...
... Teisės moksle nemažai teisinę atsakomybę nagrinėjo S. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Kodas: K101

Kursinis darbas. Apimtis 15 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... TEISINIŲ SANTYKIŲ SĄVOKA IR BENDRIEJI POŽYMIAI. ...
... TEISINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA: OBJEKTAS, SUBJEKTAS IR TURINYS. ...
... Teisinių santykių objektas. ...
... Teisinių santykių subjektas. ...
... Teisinių santykių  turinys. ...
... TEISINIŲ SANTYKIŲ RŪŠYS. ...
... Šio darbo tikslas – atskleisti teisinių santykių sampratą bei aptarti teisinių santykių rūšis. ...
... paaiškinti teisinių santykių sąvoką bei požymius; ...

TEISMINĖ PRAKTIKA ŽEMĖS GINČŲ BYLOSE. Kodas: D060

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... ŽEMĖS GINČŲ ADMINISTRACINĖ TEISENA. ...
... Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys nuosavybės teisių atkūrimą į žemę. ...

TEISMINIŲ INSTANCIJŲ, TEISMŲ PRECEDENTO IR TEISĖJŲ KONSULTAVIMO BEI JŲ PRAKTIKOS APIBENDRINIMO KONSTITUCINĖ SAMPRATA. Kodas: K105

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISMINIŲ INSTANCIJŲ, TEISMŲ PRECEDENTO IR TEISĖJŲ KONSULTAVIMO BEI JŲ PRAKTIKOS APIBENDRINIMO KONSTITUCINĖ SAMPRATA. ...
... Nauja teismo precedento samprata ir ankstesnės mokslo teorijos. ...
... redakcijos tobulinimo klausimai, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išaiškinimus. ...
... Konsultacijų teisėjams problema. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – remiantis Lietuvos Respublikos (toliau darbe – LR) teisės aktais, teisės mokslo teoretikų ir praktikų nuomone bei kitais šaltiniais išanalizuoti teisminės instancijos, teisminio precedento sampratą, LR Teismų įstatymo 2002 m. ...

TĖVŲ VALDŽIOS APRIBOJIMAS. Kodas: D056

Bakalauro darbas. 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Tėvų teisės ir pareigos auklėti vaikus bei vaiko teisė augti šeimoje. ...
... Tėvų valdžios apribojimas – tėvystės teisių atėmimas. ...
... Vaiko teises įgyvendinančios institucijos Lietuvoje bei užsienio valstybių tėvų valdžios apribojimo institutai. ...

TIESA IR JOS NUSTATYMAS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas: K117

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašydamas šį darbą rėmiausi galiojančiais teisės norminiais aktais, Lietuvos bei užsienio valstybių moksline, teisine literatūra. ...

Ūkio subjekto statusas muitinės teisėje. Kodas: K103

Kursinis darbas. Apimtis 23 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Ūkio subjekto statusas muitinės teisėje. ...

VALSTYBĖS BAUDŽIAMOSIOS JURISDIKCIJOS PRINCIPAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE. Kodas: K118

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pažymėtina, kad valstybių jurisdikcijos klausimus dažniausiai nagrinėja tarptautinės teisės specialistai. ...
... Daug mažiau šiai tematika dėmesio skiria baudžiamosios teisės mokslininkai. ...

VALSTYBINĖS LAIVŲ KONTROLĖS UOSTUOSE IR VALSTYBINĖS VĖLIAVOS KONTROLĖS REGLAMENTAVIMAS. Kodas: D255

Baigiamasis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VALSTYBINĖS LAIVŲ KONTROLĖS UOSTUOSE IR VALSTYBINĖS VĖLIAVOS KONTROLĖS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. ...
... Tarptautinės jūrų teisės aktai. ...
... LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBINĘ LAIVŲ KONTROLĘ UOSTUOSE IR VALSTYBINĘ VĖLIAVOS KONTROLĘ, ANALIZĖ. ...

VIENINGOS TERORIZMO SAMPRATOS PAIEŠKOS TARPTAUTINĖJE TEISĖJE. Kodas: K126

Kursinis darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VIENINGOS TERORIZMO SAMPRATOS PAIEŠKOS TARPTAUTINĖJE TEISĖJE. ...

VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMO PAGRINDAI. Kodas: D095

Magistro darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMO PAGRINDAI. ...
... NUOSAVYBĖS TEISĖS REGLAMENTAVIMAS. ...
... Nuosavybės teisės samprata ir rūšys. ...
... Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. ...
... VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI. ...
... Valstybės ir savivaldybių institucijos, įgyvendinančios valstybės ir savivaldybių nuosavybės teisę. ...
... teisę. ...

ĮMONĖS BANKROTAS. Kodas: D018

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... BANKROTO PROCEDŪRŲ TEISINIS REGULIAVIMAS LR. ...
... Kreditorių teisės į įmonės valdymą. ...
... Gelbėti bankrutuojančią įmonę ar teisingai padalinti jos turtą? ...

ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAI. Kodas: D009

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ŪKIO SUBJEKTO SAMPRATA EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TEISĖJE. ...

KONCERTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. Kodas: D029

Magistro darbas. Apimtis 40 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   Koncertinės veiklos vadybos tobulinimui panaudotinos teisės teorijos. ...

NELEGALUS DARBAS. Kodas: D014

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nelegalus darbas dirbdamas užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės nesilaikant jiems teisės aktų nustatytos įdarbinimo tvarkos. ...
...                        IR TEISMŲ PRAKTIKA. ...

NVO SITUACIJOS LIETUVOJE ANALIZĖ: NVO VEIKLOS YPATUMAI, PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMO BŪDAI BEI PERSPEKTYVOS. Kodas: D022

Diplominis darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Teisės normų, reglamentuojančių Nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė. ...

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS (UAB) ĮKŪRIMAS IR LIKVIDAVIMAS LIETUVOJE. Kodas: K004

Kursinis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Šiame darbe apžvelgsime įmonės, kurios teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė, įsteigimo bei likvidavimo tvarką  ir eiliškumą, pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius reikalavimus, keliamus uždarosios akcinės ...

ATLIEKŲ TVARKYMO POLITIKA TAURAGĖS SAVIVALDYBĖJE. Kodas: D157

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... 3 Atliekų tvarkymo reglamentavimas Lietuvos ir ES teisės aktuose. ...
... Atliekų tvarkymą reglamentuojančių atskirų įstatymų, planų, taisyklių ir kitų teisės norminių aktų nagrinėjimas. ...

DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE. Kodas: D156

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Valstybės tarnautojų pareigos, teisės ir veikla nesuderinama su valstybės tarnyba. ...

EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. Kodas: R5703

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. ...
... Europos ombudsmeno teisinis reglamentavimas. ...
... Europos ombudsmeno ir teismų santykis. ...
... 1 Ombudsmenas – kaip alternatyva teismui. ...
... 2 Ombudsmenas – papildantis teismus. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti Europos Ombudsmeno veiklos ypatumus bei įvertinti šios institucijos reikšmę ginant asmenų teises. ...
... teises. ...
... paaiškinti ombudsmeno sąvoką remiantis atskirias mokslinės literatūros autorių darbais ir teisės aktais. ...
... išskirti bei aptarti pagrindines asmenų teises. ...
... atskleisti Europos ombudsmeno teisinio reglamentavimo ypatumus. ...
... mokslinė literatūra bei ombudsmenų veiklą reglamentuojantys įvairių šalių teisės aktai. ...
... Taip pat buvo atlikta Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, metinių ataskaitų analizė. ...
... Darbas bus naudingas visiems besidomintiems Europos ombudsmeno ir kitų valstybių mnacionalinių ombudsmenų veikla, ypač jų funkcijomis siekiant ginti asmenų teises. ...

Tarnybinių nuobaudų taikymo procesas. Kodas: D159

Diplominis darbas. Apimtis 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMO PROCESO YPATUMAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS TEISĖS AKTUS. ...

ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMAS ĮSISAVINANT ES FONDŲ PARAMĄ. Kodas: D168

Diplominis darbas. Apimtis 26 psl. (nebaigtas, be literatūros sąrašo ir išvadų)
... ES struktūrinių fondų suderinimas su ES teisinėmis normomis. ...
... Ūkio subjektų supažindinimas su svarbiausiais ES paramą reglamentuojančiais teisės aktais. ...

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS MAISTO KONTROLĖS POSTŲ EFEKTYVUMO TOBULINIMAS. Kodas: D158

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Maisto kontrolės postų veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė. ...
... Lietuvos Respublikos teisės aktai. ...
... Europos Sąjungos teisės aktai. ...

VALSTYBINIO VALDYMO AKTO SAMPRATA IR POŽYMIAI. Kodas: K603

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖS AKTO SAMPRATA IR RŪŠYS. ...

X VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO TYRIMAS. Kodas D167

Diplominis darbas. Neužbaigtas. Apimtis 19 psl. Parašytas iki 2 punkto.
... Žmogaus teisės ginčuose      su valdžios įstaigomis ir pareigūnais. ...
... Šakočius Teisinis viešojo administravimo reguliavimas / Viešasis administravimas – Kaunas, 2002. ...
... Lietuvos teisės universiteto      leidybos centras, 2002. ...

“Natura 2000“ proceso poveikio viešajam sektoriui įvertinimas. Kodas: D166

Diplominis darbas. Apimtis 32 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Europos Sąjungos teisės aktai (direktyvos, reglamentai). ...
... Lietuvos Respublikos teisės aktai. ...

Aukštos kokybės rašto darbai - PARSISIŲSTI. Nemokami skelbimai. RAŠTO DARBŲ BAZĖ. DIPLOMINIAI, KURSINIAI, REFERATAI, MAGISTRO, BAKALAURO DARBAI. www.studento.lt

Rašto darbų bazė - PARSISIŲSTI. Nemokami skelbimai. Aukštos kokybės rašto darbai. Diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai.
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.