Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " teise" rasta 0 šalt.:

 

KOMERCINIŲ BANKŲ PROBLEMOS. Kodas: R609

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pateikti, kokias teises turi komerciniai bankai; ...

VAIKAI IR SKYRYBOS. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R1814

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas!
... VAIKO TEISĖ AUGTI ŠEIMOJE. ...
... aptariama vaiko teisė augti šeimoje; ...
... Rašant šį darbą analizuosime vaiko teises ginančius dokumentus, mokslinę psichologinę literatūrą. ...

PABĖGELIO STATUSAS, Kodas: K706

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PRIEGLOBSČIO TEISĖS INSTITUTO SAMPRATA   5. ...
... PABĖGĖLIŲ STATUSO SAMPRATA REMIANTIS TARPTAUTINE TEISE   8. ...

ŽMOGAUS POREIKIŲ ĮVAIROVĖ, JŲ TENKINIMAS ATSIŽVELGIANT Į ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES. Kodas: K703

Kursinis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ŽMOGAUS POREIKIŲ ĮVAIROVĖ, JŲ TENKINIMAS ATSIŽVELGIANT Į ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES. ...
... Žmogaus poreikių, teisių ir laisvių sąsaja. ...

CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R359

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA. ...
... CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ BENDROJI CHARAKTERISTIKA. ...
... ATSKIRŲ CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ ANALIZĖ. ...
... Bendrieji civilinės teisės principai. ...
... Civilinių teisinių santykių reglamentavimo principai (Specialieji civilinės teisės principai). ...
... Draudimo piktnaudžiauti savo teise. ...
... Visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – nuodugniai išanalizuoti ir apibendrintai pateikti civilinės teisės principų sampratą, atskirai aptariant ir nagrinėjant pagrindinius ir svarbiausius civilinės teisės principus. ...

SANTUOKOS NUTRAUKIMO INSTITUTAS IR JO YPATUMAI LIETUVOS TEISĖJE PO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO (1990 03 11) Referatas. Apimtis 20 psl. Kodas: R357

Referatas. Apimtis 20 psl.
... SANTUOKOS NUTRAUKIMO INSTITUTAS IR JO YPATUMAI LIETUVOS TEISĖJE PO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO (1990 03 11) Referatas. ...
... SANTUOKOS NUTRAUKIMO INSTITUTAS IR JO YPATUMAI LIETUVOS TEISĖJE PO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO (1990 03 11). ...
... Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, iki to buvusi teisinė bazė buvo keičiama palaipsniui: 1992-10-25 priimta LR Konstitucija, praėjus 10-mečiui nuo nepriklausomybės atkūrimo buvo parengti ir įsigaliojo nauji kodeksai – Civilinis, Baudžiamasis, Civilinio ...
... Šeimos teisinių santykių klausimai buvo įtraukti į Civilinį kodeksą, kuris įsigialiojo nuo 2001-07-01. ...
... Minėto kodekso 3-ioji knyga skirta šeimos teisei. ...
... Vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu[2], santuoka laikoma įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. ...
... - Vilnius: VĮ Teisinės informacijos centras, 2000, 3. ...

TEISĖS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR FUNKCIJOS. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R326

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo tikslas – išnagrinėti teisės socialinę paskirtį ir funkcijas. ...
... Apibrėžti teisę kaip žmogaus socialumo pasekmę; ...
... Išanalizuoti teisės socialinio veikimo mechanizmą ir stadijas; ...
... Išnagrinėti teises funkcijas kaip visuotinės tvarkos pasekmę. ...

Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R306

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. ...
... Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. ...
... Užsieniečių teisinė atsakomybė ir jų išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. ...
... Užsienio valstybių fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. ...
... Užsienio piliečių bei asmenų be pilietybės civilinės procesinės teisės. ...
... teisės. ...
... Darbo tikslas – išanalizuoti užsieniečių teisinį reglamentavimą Lietuvos Respublikoje. ...
... Išanalizuoti užsieniečių ir asmenų be pilietybės teises, laisves ir pareigas, teisnumą bei veiksnumą. ...

APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. Kodas: D072

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl.
... APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. ...
... BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ IR ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ SISTEMA LIETUVOJE. ...
... BYLŲ PRISKIRTINUMO  TEISMAMS IR TEISMINGUMO SAMPRATA. ...
... APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJOS RIBOS. ...
... Administraciniuose apygardos teismuose išnagrinėtų bylų statistika. ...
... Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai Lietuvoje. ...
... Administracinių teismų kompetencija pagal LR teisės aktus. ...
... LR Administracinių bylų teisenos įstatymas. ...
... Apygardos administracinių teismų kompetencija. ...
... Vilniaus apygardos administracinio teismo išimtinė kompetencija. ...
... ADMINISTRACINIŲ IR BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ SANTYKIS 32. ...
... Administracinių teismų kompetencijos ribojimo atvejai. ...
... Administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų kompetencijos atribojimo praktinės problemos. ...

APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. Kodas: D094

Diplominis magistro darbas. Apimtis 47 psl. (teorinė dalis) Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. ...
... BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ IR ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ SISTEMA LIETUVOJE. ...
... BYLŲ PRISKIRTINUMO  TEISMAMS IR TEISMINGUMO SAMPRATA. ...
... APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJOS RIBOS. ...
... Apygardos administracinio teismo funkcijos ir struktūra. ...
... Administraciniuose apygardos teismuose išnagrinėtų bylų statistika. ...
... Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai Lietuvoje. ...
... Administracinių teismų kompetencija pagal LR teisės aktus. ...
... LR Administracinių bylų teisenos įstatymas. ...
... Apygardos administracinių teismų kompetencija. ...
... Vilniaus apygardos administracinio teismo išimtinė kompetencija. ...
... Kiti LR teisės aktai (teismų įstatymas ir kt. ...
... ADMINISTRACINIŲ IR BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ SANTYKIS. ...
... Administracinių teismų kompetencijos ribojimo atvejai. ...
... Administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų kompetencijos atribojimo praktinės problemos. ...

DARBO SUTARČIŲ, SUDAROMŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE, LYGINAMOJI ANALIZĖ. Tema: D058.

Bakalauro darbas. 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Darbo sutarties sąvoka, funkcijos ir reikšmė ES šalių nacionalinėje teisėse. ...
... Darbo sutarties sudarymas ES šalių nacionalinėje darbo teisėje bei jo atitikimas ES darbo teisei. ...
... Darbo sutarties vykdymas ES šalių nacionalinėje darbo teisėje. ...

DARBO SUTARTIES VYKDYMO TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D257

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo sutartis – vienas svarbiausias darbo teisės institutas. ...
... Darbo sutartis – pagrindinė asmens teisių į darbą įgyvendinimo ferma. ...
... Jos sudarymas lemia darbo teisinių santykių atsiradimą, o pasibaigimas – šių santykių nutrūkimą. ...
... Dėl darbo sutarties specifikos įstatymas numato išimtis, kuomet darbdavys turi teisę keisti darbo sutarties sąlygas, kurios nepriskiriamos prie būtinųjų. ...
... Teismų praktika rodo, kad dažniausiai problemos kyla dėl to, jog nesugebama atriboti būtinųjų darbo sutarties sąlygų nuo kitų ir atvirkščiai. ...
... Darbdaviui taip pat suteikta teisė laikinai perkelti darbuotoją į kitą darbą be jo sutikimo. ...
... Prastovai įgavus ilgalaikį pobūdį, darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo ...
... Jeigu darbdavys sumoka tik dalį darbo užmokesčio, o ne visą darbuotojui priklausančią sumą, tai neatima darbuotojui teisės pasinaudoti DK 128 str. ...
... numatyta teise nutraukti darbo sutartį. ...

DRAUDIMO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI. Kodas: K128

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DRAUDIMO SUTARČIŲ DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. ...
... Išanalizuoti draudimo sutarties dalyvių ypatumus, jų teises ir pareigas; ...
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys draudimo sutarčių sudarymą, jų dalyvių teises ir pareigas, taipogi Teismų praktika, nagrinėjanti bylas, susijusias su draudimo sutarčių nutraukimu. ...
... Taipogi analizuojama įvairių mokslininkų literatūra, autorių publikacijos straipsniuose, teisinė literatūra bei internetinė informacija. ...

EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ POLITINĖS TEISĖS. Kodas: D259

Diplominis darbas. Apimtis 19 psl. (nebaigtas, be išvadų)
... EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ POLITINĖS TEISĖS. ...
... EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ TEISĖS IR LAISVĖS: TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Žmogaus teisių ir laisvių sampratos, paskirtis ir istorinė raida. ...
... Pagrindinės Europos Sąjungos piliečių teisės ir laisvės       . ...

TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. Kodas: D096

Diplominis darbas. Apimtis 51 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. ...
... TARPTAUTINĖS TEISĖS ESMĖ IR SAMPRATA. ...
... Tarptautinės teisės sąvoka. ...
... Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. ...
... TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS IR TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS TEISĖS IŠTAKOS. ...
... Tarptautinės privatinės ir tarptautinės viešosios teisės sampratos…………………. ...

TEISMINĖ PRAKTIKA ŽEMĖS GINČŲ BYLOSE. Kodas: D060

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... ŽEMĖS GINČŲ ADMINISTRACINĖ TEISENA. ...
... Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys nuosavybės teisių atkūrimą į žemę. ...

TĖVŲ VALDŽIOS APRIBOJIMAS. Kodas: D056

Bakalauro darbas. 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Tėvų teisės ir pareigos auklėti vaikus bei vaiko teisė augti šeimoje. ...
... Tėvų valdžios apribojimas – tėvystės teisių atėmimas. ...
... Vaiko teises įgyvendinančios institucijos Lietuvoje bei užsienio valstybių tėvų valdžios apribojimo institutai. ...

Ūkio subjekto statusas muitinės teisėje. Kodas: K103

Kursinis darbas. Apimtis 23 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Ūkio subjekto statusas muitinės teisėje. ...

VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMO PAGRINDAI. Kodas: D095

Magistro darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMO PAGRINDAI. ...
... NUOSAVYBĖS TEISĖS REGLAMENTAVIMAS. ...
... Nuosavybės teisės samprata ir rūšys. ...
... Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. ...
... VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI. ...
... Valstybės ir savivaldybių institucijos, įgyvendinančios valstybės ir savivaldybių nuosavybės teisę. ...
... teisę. ...

EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. Kodas: R5703

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. ...
... Europos ombudsmeno teisinis reglamentavimas. ...
... Europos ombudsmeno ir teismų santykis. ...
... 1 Ombudsmenas – kaip alternatyva teismui. ...
... 2 Ombudsmenas – papildantis teismus. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti Europos Ombudsmeno veiklos ypatumus bei įvertinti šios institucijos reikšmę ginant asmenų teises. ...
... teises. ...
... paaiškinti ombudsmeno sąvoką remiantis atskirias mokslinės literatūros autorių darbais ir teisės aktais. ...
... išskirti bei aptarti pagrindines asmenų teises. ...
... atskleisti Europos ombudsmeno teisinio reglamentavimo ypatumus. ...
... mokslinė literatūra bei ombudsmenų veiklą reglamentuojantys įvairių šalių teisės aktai. ...
... Taip pat buvo atlikta Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, metinių ataskaitų analizė. ...
... Darbas bus naudingas visiems besidomintiems Europos ombudsmeno ir kitų valstybių mnacionalinių ombudsmenų veikla, ypač jų funkcijomis siekiant ginti asmenų teises. ...

Rašto darbų kategorijos. Parsisiųsk rašto darbą!

Diplominiai, kursiniai, referatai ir kt. rašto darbai pagal kategorijas: ekonomika, filosofija, finansai, geografija, informatika, istorija, literatura, logika, medicina, sveikata, pedagogika, politika, psichologija, socialiniai mokslai, teise, vadyba, viesasis administravimas, Transportas ir Logistika,
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.